portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

R E G I O N


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje kandydatów na stanowisko „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

- Formą zatrudnienia jest umowa zlecenie / pełen etat w zadaniowym systemie czasu pracy - informuje - Urszula Krajewska dyrektor PCPR w Mławie. Zatrudnienie wybranej osoby przewidujemy od 1 stycznia 2016r. Chętni na wybrane stanowisko powinni posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

Poza tym osoba ubiegająca się o pracę nie powinna być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest jej zawieszona ani ograniczona. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych. Musi także posiadać co najmniej dwuletni staż pracy.

Wymagania merytoryczne

Natomiast wymagania merytoryczne jakie powinni spełniać ubiegający się o wspomniane stanowisko to m.in. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej, znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm.). Przewidziane są też wymagania dodatkowe tj. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoki stopień empatii, nieposzlakowana opinia, kreatywność, umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office, prawo jazdy kat. B i dysponowanie własnym samochodem, umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków pracownika należeć będzie udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; praca związana z dokonywaniem oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; praca związana z dokonywaniem oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej; wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie; w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; wydawanie opinii w zakresie form pomocy dziecku, rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba; sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; współpraca z ośrodkiem adopcyjnym; systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Wymagane dokumenty: CV; kserokopia dowodu osobistego; kserokopia prawa jazdy; kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

Załącznik Nr 1; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci)

Załącznik Nr 2; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy

taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

Załącznik Nr 3; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Załącznik Nr 4; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie  z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych

Załącznik Nr 5; oświadczenie kandydata o dysponowaniu samochodem

- Załącznik Nr 6; oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodniez ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Miejsce wykonywanej pracy: teren Powiatu Mławskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Forma zatrudnienia: praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia/ cały etatw zadaniowym w systemie czasu pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mławie lub za pośrednictwem poczty, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława (pokój nr 1), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Rekrutacja” w terminie do dnia 17 grudnia 2015r. do godz. 09:00 decyduje data wpływu do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mławie;

dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

telefonicznie; informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie www.bip.pcprmlawa.eu.

KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

MŁAWA. Rockowania 2015 za nami - zobacz fotorelację

sobota, 28, listopad 2015 21:30
W Miejski Domu Kultury w Mławie odbyły się w dniach 27-28 listopada XIII Rockowania. READ_MORE

MŁAWA. Mławianka zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Klubu

czwartek, 26, listopad 2015 09:08
Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława zaprasza w piątek 11 grudnia o godzinie 19:00 na Walne... READ_MORE
011714558
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
3214
3089
10417
9243311
117914
148927
11714558

Your IP: 54.80.83.123
Server Time: 2018-09-25 09:06:09

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011